Všeobecné dodací podmínky společnosti
DUROtherm Thermoforming Czechia CZ s r.o.

1. Předmět smlouvy a rozsah plnění

1.1
Obchodní vztahy a rozsah plnění mezi námi a zákazníkem se řídí výlučně podle námi písemně potvrzené objednávky, jakož i podle dále uvedených všeobecných dodacích podmínek. Tyto platí zároveň pro budoucí smlouvy, pokud nebude ujednáno jinak.

1.2
Změny a doplňky obchodních vztahů, včetně těchto všeobecných dodacích podmínek podléhají výlučně písemné formě. Tato úprava platí i pro takové změny nebo doplňky, které ruší doložku o písemné formě.

1.3
Jiné všeobecné obchodní podmínky, obzvláště obchodní podmínky zákazníka, nejsou předmětem smlouvy, ani v případě, že námi nebyly výslovně odmítnuty.

2. Realizace smlouvy/odepření plnění ze strany zákazníka

2.1
Všechny nabídky a cenové kalkulace jsou nezávazné.

2.2
Smlouva mezi námi a zákazníkem se uskutečňuje teprve námi písemně potvrzeným obsahem objednávky na základě těchto všeobecných dodacích podmínek. Veřejná prohlášení, především propagační údaje, nejsou údaji o charakteru věci a nezakládají tímto žádnou dohodu o charakteru věci nebo příslibu určité způsobilosti jejího použití. Pokud tak nebude v objednávce výslovně uvedeno, nepřebíráme v tomto smyslu žádné záruky. Vedlejší dohody neobsažené v potvrzené objednávce nejsou součástí smlouvy.

2.3
Odepře-li zákazník plnění smlouvy realizované dle níže uvedených ustanovení, můžeme se podle vlastní volby domáhat plnění smlouvy nebo podle zákonných ustanovení od této smlouvy odstoupit a uplatnit konkrétní, nám vzniklou škodu. Namísto uplatnění konkrétní škody nám zůstává vyhrazena možnost požadovat paušální náhradu škody ve výši 10 % smluvní hodnoty, pokud zákazník neprokáže, že nám nevznikla žádná nebo nižší škoda, než činí paušální částka.

3. Dodávka/ručení za porušení povinností

3.1
Jsme oprávněni k částečnému plnění či k dílčím dodávkám, pokud jsou tyto pro zákazníka přijatelné.

3.2
U dodacích lhůt a termínů uvedených v potvrzené objednávce se jedná o nezávazné časové údaje (přibližné časové údaje). Okolnosti, které nejsou zaviněny námi, jako je vyšší moc, zákaz dovozu a vývozu, válka, stávky, průtahy s dodávkou hlavních surovin a srovnatelné okolnosti ( vyšší moc), prodlouží dodací lhůty o dobu trvání těchto omezujících okolností. Pokud lze předpokládat, že prodlení s dodávkou následkem vyšší moci přetrvají déle, než 2 měsíce,
jsou obě smluvní strany oprávněny od smlouvy odstoupit.
Počátek a konec prodlení s dodávkou v závažných případech zákazníkovi co nejdříve oznámíme.

3.3
Porušení povinností v tomto smyslu, především prodlení s dodávkou, nastává teprve tehdy, pokud budou dodací lhůty a termíny potvrzené objednávky uvedené v bodě 3.2 odst. 1 překročeny o nejméně dva týdny a překročení těchto termínů je zaviněno na naší straně. Určí-li nám zákazník v tomto případě přiměřenou dodatečnou dodací lhůtu, která musí činit nejméně další dva týdny, s prohlášením, že uplynutím této lhůty přijetí dodávky/plnění odmítá, je oprávněn při nedodržení této dodatečné dodací lhůty od smlouvy odstoupit. Nároky na náhradu škody, především škody z prodlení dodávky a/nebo škody z neplnění, jakož i škody z porušení smluvních vedlejších povinností příslušejí zákazníkovi vedle jeho práva na odstoupení od smlouvy pouze tehdy, pokud z naší strany došlo k porušení povinností úmyslně, z hrubé nedbalosti, nebo pokud je to mezi smluvními stranami výslovně ujednáno Stejná úprava platí i v případě zapojení jiných spolupracujících osob. Takovéto omezení ručení neplatí, pokud porušení povinností vede k úmrtí nebo ublížení na zdraví zákazníka nebo třetí osoby. V případě vyšší moci jsou nároky na náhradu škody uplatňované vůči nám z porušení povinností vyloučeny. Tato úprava platí i tehdy, pokud vyšší moc zasáhne v okamžiku, ve kterém již k porušení povinností došlo, ale škoda vznikla až zásahem vyšší moci.

3.4
Pokud oproti předchozím ustanovením takovéto ručení přeci jen padá do úvahy, je naše odpovědnost za všechny škody omezena výší ceny dodávky podle smlouvy, vyjma případu ublížení na životě nebo zdraví. Povinnost k náhradě nepřímo vzniklých škod (především ušlý zisk, výpadek obratu atd. zákazníka či třetí osoby) tímto nevzniká.

4. Platba/započtení a zádržné

4.1
Pokud nebude potvrzená objednávka upravena jinak, jsou v ní uvedené ceny vždy myšleny jako ceny bez DPH, ta se při fakturaci automaticky připočte. Pro výši daně z přidané hodnoty jsou směrodatná zákonná ustanovení platná v době fakturace. V případědodávek do zahraničí platí příslušná zákonná ustanovení o dani z přidané hodnoty.
4.2
Jsou-li mezi potvrzenou objednávkou a dodávkou/plněním více jak 4 měsíce a dojde-li v této době k navýšení ceny, především z důvodu navýšení mezd, zvýšení nákladů surovin, obecného navýšení cen inflací či srovnatelných okolností, jsme oprávněni účtovat odpovídající vyšší cenu.

4.3
Pokud nebude ujednáno jinak, jsou naše faktury splatné netto v průběhu 10 dnů od fakturace. Srážky skonta jsou nepřípustné.

4.4
V případě prodlení splatných plateb jsme oprávněni – bez ohledu na uplatnění konkrétní škody – požadovat úrok v zákonné výši.

4.5
Platby směnkou nebo šekem akceptujeme pouze po výslovné a písemné předchozí dohodě a to bez poplatků a srážek skonta. Neručíme za včasné předložení, protest apod.

4.6
Pokud zákazník neurčí, na který jeho závazek je jím poskytnutá platba určena, platí, že poskytnuté platby budou určeny nejprve na příslušenství pohledávky ( náklady, úroky) a pak na nejstarší dlužnou částku.

4.7
Uplatnění práv na zádržné nebo prohlášení započtení našich faktur vůči protipohledávkám zákazníka je nepřípustné, pokud jeho protinároky nejsou nesporně nebo pravomocně určené.

4.8
Pokud nám nejsou známy jiné skutečnosti, předpokládáme v době potvrzení objednávky, že náš zákazník je bonitní. Dostane-li se tento s platbou splatné pohledávky do prodlení, stávají se veškeré neuhrazené faktury - bez ohledu na jejich termín splatnosti – okamžitě splatnými dle předchozích ustanovení. Při dalších dodávkách jsme oprávněni požadovat platbu předem. Stejná úprava platí i pro případ, pokud se majetkové poměry zákazníka po potvrzení objednávky výrazně zhorší, nebo pokud po potvrzení objednávky vyjde najevo, že majetkové poměry zákazníka byly v době potvrzení objednávky výrazně horší, než se v této době předpokládalo. To platí stejně ui v případě insolvenčního řízení vůči zákazníkovi. V ostatním jsme oprávněni požadovat platbu předem, pokud je toto žádoucí na základě objemu smlouvy a takto bylo při uzavření smlouvy ujednáno.

5. Výhrada vlastnictví

5.1
Veškeré námi dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení veškerých pohledávek z obchodního
vztahu, včetně včetně příslušenství , naším majetkem. Tato úprava platí především také u platby šekem nebo směnkou, až do okamžiku jejich proplacení, jakož i tehdy, pokud naše veškeré či jednotlivé pohledávky vznikly v rámci kontokorentního vztahu (běžný účet ), jehož saldo je zjevné a uznané.

5.2
Při zpracování, spojení či smíšení zboží s výhradou vlastnictví s jiným zbožím zákazníka nám přísluší vlastnictví k nové věci v poměru hodnoty zboží s výhradou vlastnictví k fakturační hodnotě jiného zboží. Zanikne-li naše vlastnictví spojením, smíšením či zpracováním ze strany zákazníka, převádí nám zákazník již nyní jemu náležící práva vlastnictví příp. očekávané nároky k novému stavu či věci v rozsahu fakturační hodnoty zboží s výhradou vlastnictví, v případě zpracování zboží v poměru fakturační hodnoty k fakturační hodnotě jiného zboží a tyto pro nás zajistí bezplatně. Naše spoluvlastnická práva mají platnost zboží s výhradou vlastnictví ve smyslu předchozí úpravy.

5.3.
Zákazník smí zboží s výhradou vlastnictví dále zcizovat pouze obvyklým obchodováním za jeho běžných obchodních podmínek a po tu dobu, co není se svým plněním z této smlouvy vůči nám v prodlení; za předpokladu, že si se svým odběratelem sjedná výhradu vlastnictví a že pohledávka z dalšího prodeje zboží přejde ve smyslu těchto všeobecných dodacích podmínek na nás. K jinému disponování se zbožím s výhradou vlastnictví není zákazník oprávněn. Pod dalším prodejem zboží se rozumí také použití zboží s výhradou vlastnictví k plnění smluv o dílo a smluv o dodání díla.

5.4
Pohledávky zákazníka z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví nám zákazník je povinen postoupit. Tyto pohledávky budou sloužit ve stejném rozsahu k zajištění našich nároků, jako zboží s výhradou vlastnictví ve smyslu odstavce 5.1.

5.5
Bude-li zákazník zboží s výhradou vlastnictví dále zcizovat společně s jiným zbožím, postoupí nám pohledávku z dalšího zcizení v poměru fakturační hodnoty zboží s výhradou vlastnictví k fakturační hodnotě jiného zboží. Při dalším zcizení zboží, k němuž jsme nabyli spoluvlastnická práva dle odstavce 5.3 těchto všeobecných dodacích podmínek, nám postoupí část pohledávky odpovídající našemu spoluvlastnickému podílu.

5.6
Zákazník je oprávněn vymáhat pohledávky z dalšího zcizení zboží, pokud toto oprávnění k
vymáhání pohledávek neodvoláme. Odvolání oprávnění k vymáhání pohledávek je pak přípustné a pro zákazníka patřičné zvláště tehdy, pokud okolnosti, které nastanou po uzavření smlouvy, výrazně zhorší majetkové poměry zákazníka nebo se po uzavření smlouvy o takovémto zhoršení majetkových poměrů, které existovalo již před uzavřením smlouvy, dozvíme a tímto zhoršením majetkových poměrů budou ohroženy naše nároky na platbu. Zhoršení majetkových poměrů je dáno především tehdy, pokud dojde třetí stranou vůči zákazníkovi k provedení opatření výkonu rozhodnutí, která zákazník bez odkladu v průběhu 2 týdnů od jejich provedení neodstraní a/nebo pokud bude na majetek zákazníka podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. V takovýchto případech můžeme požadovat, aby zákazník své odběratele ihned informoval o postoupení pohledávek nám a umožnil nám získání potřebných informací a podkladů. O exekuci či jiném omezení práv ze strany třetích osob nás bude zákazník neprodleně informovat.

5.7
Zákazník není oprávně postoupit svou pohledávku

5.8
Při porušení významných smluvních povinností zákazníkem, především při prodlení s platbou, jsme po předchozí upomínce oprávněni odebrat zboží zpět. Zákazník je povinen zboží vydat. Při stažení zboží, jakož i v případě zabavení zboží námi dojde – – k odstoupení od smlouvy pouze tehdy, pokud toto zákazníkovi výslovně písemně oznámíme.

6. Změny plnění /odchylky v odebraném množství a jiné/záruka

6.1
Drobné a/nebo běžné odchylky v kvalitě, barvách, rozměrech, množství a rozměrových údajích nezakládají vůči nám žádný důvod k reklamaci. Za drobné odchylky v množství se považují odchylky dodávky většího nebo menšího množství ve výši do 10 %.

6.2
Pokud není ujednáno jinak, nepředstavuje popis našeho zboží žádné údaje o charakteru ani údaje o způsobilosti jeho použití a ani nepřebíráme žádnou záruku Bude-li se zákazníkem ujednáno odpovídající složení materiálu, konstrukce nebo obdobné, ručíme pouze za řádné zhotovení odpovídající uzavřené dohodě.

6.3
Reklamace dodávky většího či menšího množství, odchylek měr, jakož i zjevně viditelných vad musí být realizována neprodleně, nejpozději do 8 dnů od příjmu námi dodaného zboží, přičemž rozhodné je, kdy nám bude reklamace doručena. U reklamací jiných, než uvedených vad nám musí být reklamace doručena v průběhu 8 dnů po zjištění vad. Jakákoliv u nás uplatňovaná reklamace musí být v písemné formě..

6.4
Vykazuje-li pouze část dodávky vady, neopravňuje toto k reklamaci naší celkové dodávky,
ledaže by takováto částečná dodávka byla pro zákazníka bez významu.

6.5
V případě vad může zákazník požadovat slevu v platbě (snížení) či odstoupit od smlouvy teprve tehdy, pokud se nezdaří dva námi nabídnuté pokusy dodatečného plnění (dle naší volby – odstranění vad či dodatečná dodávka). Obdobné platí i pro uplatnění nároků na náhradu škody ze zaviněného porušení povinností naší stranou s tím, že za toto ručíme pouze v rámci odst. 3.3/7.

6.6
Se zbožím reklamovaným jako vadné nesmí být nijak nakládáno.

6.7
Pokud je zákazník podnikatelem, činí naše záruční doba jeden rok od přechodu nebezpečí
na zboží.

7. Odpovědnost
Naše odpovědnost - jedno z jakého právního důvodu – je omezena na úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení povinností. Obdobné platí i v případě způsobení škody námi zapojených spolupracujících osob. Pokud by oproti předchozím ustanovením takovéto ručení přeci jen mělo padat do úvahy, je nárok na náhradu vůči nám omezen výší objemu smlouvy, maximálně však škodou předpokládanou v době uzavření smlouvy. Škody jdoucí nad rámec tohoto (především nepřímé následné škody z vad jako např. výpadek obratu nebo ušlý zisk), jakož i škody, které se vyskytnou po spojení či smíšení našeho zboží s jinými výrobky, jsou vyloučeny. Předchozí omezení odpovědnosti/ručení neplatí v případě usmrcení nebo ublížení na zdraví.

8. Ochranná a autorská práva

8.1
Při realizaci zakázky podle zadání zákazníka nejsme povinni prověřovat existenci případných ochranných práv třetích osob (především patenty, ochrana užitných vzorů, autorská práva aj..) Zákazník v tomto případě přebírá ručení za to, že práva třetích osob nebudou omezena a osvobodí nás od jakýchkoliv nároků třetích osob z porušení takovýchto práv.

8.2
Veškeré autorsko-právní nároky a práva, především také právo rozmnožování našich návrhů, skic, ilustrací, výkresů a písemných informací jsou nám vyhrazeny. Jejich tisk a/nebo rozmnožování je dovoleno pouze s naším výslovným písemným svolením.

9. Formy/nástroje

9.1
Cena za nástroje a formy zahrnuje také náklady na pořízení vzorků, pokud nebude ujednáno jinak; avšak nezahrnuje náklady na vývoj, náklady na kontrolní či obráběcí zařízení, jakož i na změny vyvolané z podnětu zákazníka po schválení technických výkresů.

9.2
Pokud nebude ujednáno jinak, zůstáváme vlastníkem náčiní a forem zhotovených námi nebo našimi dodavateli pro zákazníka. Tyto však budou používány pouze pro zakázky zákazníka po tu dobu, co tento bude plnit své povinnosti k platbě a odběru zboží. Naše povinnost k úschově náčiní a forem zanikne dva roky po poslední částečné dodávce zhotovené tímto náčiním či formou. Při vyžádání si náčiní či formy zákazníkem – jedno z jakého důvodu – se příp. zbývající náklady na výrobu a jako nezjevně prokázané náklady na vývoj náčiní (např. inženýrské výkony, strojní příslušenství atd.) stávají splatnými společně s dodávkou náčiní nebo formy zákazníkovi.

9.3
Má-li se dle dohody zákazník stát vlastníkem náčiní či formy, přechází na něj vlastnictví po
uhrazení kupní ceny náčiní či formy. Předání zákazníkovi bude nahrazeno povinnosti k úschově dle odstavce
9.2.
Bez ohledu na zákonné nároky na vydání věci a životnost náčiní či formy jsme vůči zákazníkovi až do doby odběru sjednaného minimálního množství vyráběných výrobků a/nebo až do uplynutí určitého – sjednaného – časového období oprávnění k výlučné držbě náčiní či formy.

9.4
U náčiní a forem zákazníka dle předchozích ustanovení příp. takových, které nám zákazník zapůjčí, je naše ručení s ohledem na úschovu a péči omezeno na péči jako ve vlastní záležitosti. Náklady na údržbu a pojištění nese zákazník.

10. Expedice/přechod rizik
Pokud není ujednáno jinak, bude zboží expedováno na náklady a nebezpečí zákazníka.
Druh a způsob expedice (především výběr přepravce) nám zákazník přenechá. Nebezpečí ztráty, nahodilého zániku a/nebo poškození zboží přechází na zákazníka – pokud není ujednáno jinak – okamžikem předání přepravci.

11. Místo plnění a soudní příslušnost
Místně příslušným soudem je soud v sídle dodavatele.

12. Aplikované právo
Na smluvní vztah bude aplikováno výlučně právo České republiky.
Obvyklé doložky budou vykládány podle podmínek Incoterms, platných v době potvrzení objednávky.

13. Salvátorská doložka
Budou-li nebo stanou-li se jednotlivé úpravy těchto všeobecných dodacích podmínek neúčinné,
nebude tím dotčena účinnost ostatních úprav. Namísto neúčinné úpravy nastoupí zákonná ustanovení.

V květnu 2014
DUROtherm
Thermoforming Czechia CZ s r.o. 

zpět
Inovace z plastu – vyrobeno naší formou.