Prohlášení o ochraně dat

Prohlášení o ochraně dat splash screen

Společnost DUROtherm Thermoforming Czechia s.r.o., IČO 25496948, se sídlem Krupka, Alejní 630, PSČ 41742, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 21064 vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále „DUROtherm“) jakožto správce osobních údajů si je vědoma toho, že ochrana Vašeho soukromí je při používání naší webové stránky velmi důležitá. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Proto bychom chtěli, abyste věděli, kdy a jaké osobní údaje ukládáme, a jak je používáme. Chtěli bychom Vás tedy tímto prohlášením seznámit s našimi opatřeními na ochranu dat. Informace o Vás představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“ nebo také jen „Nařízení GDPR“).

Pracovníci
Zaměstnanci a jiné oprávněné osoby společnosti DUROtherm jsou povinni si při své činnosti počínat tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
Zaměstnanci a jiné oprávněné osoby mají povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.

Sběr dat
Naší on-line prezentaci můžete zásadně využívat i bez uvedení Vašich osobních dat. Při každém vstupu na naše internetové stránky jsou přístupová data ukládána do souboru protokolů na serveru našeho providera. Tento datový záznam tvoří Vaše IP adresa, datum a čas požadavku, název vyžádaného souboru, název souboru, ze kterého byl soubor vyžadován, přenesené množství dat a stav přístupu, popis použitého internetového prohlížeče a operační systém a název Vašeho poskytovatele internetových služeb. Tato data se zjišťují z technických důvodů. Jejich vyhodnocení se provádí výhradně pro statistické účely, a bez vztahu k osobě.

Evidence a zpracování osobních údajů
Osobní údaje se evidují pouze tehdy, pokud nám je sami poskytnete, např. vyplněním formulářů nebo zasláním e-mailu při objednávce produktů, dotazech nebo požadavcích na materiál (i digitální). Databáze a Vaše údaje zůstávají v naší firmě (DUROtherm) a u našeho providera. Vaše údaje evidujeme a zpracováváme pouze pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Společnost DUROtherm dbá na to, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti.

Účely použití
Vaše evidované osobní údaje budou použity pouze pro dodání Vámi požadovaných produktů nebo k jiným účelům, pro které jste udělili Váš souhlas. Osobní údaje nebudou použity pro účely přímého marketingu.

Přístupová práva a právo na opravu
Jste oprávněni kontrolovat a opravovat všechny Vaše osobní údaje, které jsou u nás uloženy, pokud jsou podle Vašeho názoru zastaralá nebo nesprávná. K tomu postačí zaslat e-mail na dále uvedenou e-mailovou adresu. Dále jste oprávněni kdykoli, a s účinností do budoucna, odvolat souhlas s používáním Vašich osobních dat. K tomu postačí zaslat e-mail na dále uvedenou e-mailovou adresu.

Uložení dat (Data Retention)
Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná k jejich zpracování, a to:
- do zániku závazků z příslušné smlouvy uzavřené s Vámi a s DUROthermem;
- k účelu podle čl. 5.2 Nařízení GDPR po dobu trvání příslušné právní povinnosti Společnosti nebo příslušného oprávněného zájmu (v případě zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků společnosti DUROtherm skončí uplynutím 4. kalendářního roku následujícího po skončení záruční doby podle uzavřené smlouvy (pokud byla ve smlouvě sjednána záruka za jakost), nejméně však do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy; v žádném případě však nebude kratší než doba trvání případného soudního, správního nebo jiného řízení., ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Společnosti ve vztahu k příslušnému subjektu údajů); 
- po dobu trvání příslušného souhlasu uděleného ze strany subjektu údajů.
Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle čl. 7.1 Nařízení GDPR budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, anonymizovány či zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby).

Používání Cookies
Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají lokálně do dočasné paměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. Cookies umožňují opětovné rozpoznání internetového prohlížeče pro optimalizaci nabídky webových stránek. Tato data se nepoužívají pro osobní identifikaci návštěvníka webové stránky. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby Cookies automaticky akceptovaly. Ukládání Cookies můžete ale deaktivovat, nebo si můžete Váš prohlížeč nastavit tak, aby Vás o umístění Cookies informoval. V takovém případě může ovšem rozsah funkcí naší internetové nabídky být omezený. Před případnou akceptací použití Cookies budete vždy dotázání na Váš souhlas s jejich použitím a bude Vám vždy vysvětlena povaha a rozsah zpracování Cookies.

Upozornění na nedostatečnou důvěrnost internetové komunikace
Uvědomte si prosím, že při komunikaci prostřednictvím internetu (např. e-mailem) není zaručena plná důvěrnost a bezpečnost dat. Doporučujeme proto důvěrné informace zasílat poštou.

Děti
Ochrana soukromí dětí je důležitým tématem. Z tohoto důvodu nesbíráme, nezpracováváme a nepoužíváme na našich webových stránkách žádné informace o osobách, o nichž je nám známo, že nedosáhly věku 16 let, aniž bychom si předem obstarali prokazatelný souhlas jejich zákonného zástupce. Na dotaz si mohou zákonní zástupci informace poskytnuté jejich dítětem prohlédnout, eventuálně požadovat jejich vymazání.

Bezpečnost
DUROtherm používá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby Vaše poskytnutá data byla chráněna před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou v závislosti na technologickém vývoji průběžně upravována. V případě sběru a zpracování osobních dat jsou informace přenášeny v nekódované podobě. Uvádějte proto pokud možno co nejméně osobních dat.

Upozornění na právo na informace
Jste oprávněni požádat o bezplatnou informaci, jaká Vaše data jsou uložena a k jakému účelu je toto uložení provedeno. Můžete vůči Společnosti DUROtherm uplatnit následující práva popsaná v čl. 16 až 21 Nařízení GDPR: na přístup ke svým osobním údajům, na opravu svých osobních údajů, na jejich výmaz („právo být zapomenut“), na omezení jejich zpracování, na to být informován ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (tzv. profilování).

Kontakt
V případě problémů, dotazů nebo podnětů na téma ochrana osobních údajů se prosím obracejte prostřednictvím e-mailu na firmu DUROtherm. Ochotně Vám poradíme. Trvalý vývoj internetu si občas vyžádá úpravy našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Vyhrazujeme si právo, provést kdykoli příslušné úpravy. Kontaktní e-mail: info@durotherm.cz